top of page
Orange bakgrund.jpg
  • fridaunander

Lön och belöning i framtiden

Uppdaterat: 22 juni 2022

Lön är i regel den i särklass största kostnadsposten i de flesta företag och organisationer och därmed också en viktig fråga för arbetsgivare att arbeta aktivt med. Lönepolitik blir en strategisk fråga som inte låter sig begränsas till löneöversyn en gång per år. Du som arbetar som lönespecialist vet ju detta, men hur ska vi få arbetsgivarna att arbeta aktivt med lön- och belöningsfrågor?


“Framtidens lönemodeller”

Låt oss avsätta några minuter och ge oss iväg på framtidsspaning, vad kommer vi få se? Ja, vi ser att arbetsmarknaden blir alltmer individualiserad. Medarbetare vill bli sedda för sina prestationer, känna att de bidrar till organisationens framgång och att de blir belönade därefter.


Traditionella sätt att kompensera medarbetare på har varit att fokusera på uppgift, ålder och befattning. I framtidens arbetsliv kommer dessa tankesätt med stor sannolikhet att upplevas förlegade. Vi behöver bli duktigare på att lägga örat mot rälsen för att hitta lönemodeller som överensstämmer med medarbetarnas förväntningar och organisationens mål.


Lön utgör trots allt grunden i en anställning. Även om storleken på lönen inte längre är lika viktig är ändock det faktum att man får lön väsentlig. För handen på hjärtat, hur många medarbetare tror du skulle arbeta om de inte skulle få någon lön?

“Din roll som lönespecialist i det lönepolitiska årshjulet”

Lön är alltså inte ett nödvändigt ont, en uppgift som måste bockas av vid löneöversyn en gång per år. Ska man som arbetsgivare arbeta aktivt med frågor om lön och belöning bör man arbeta med det kontinuerligt och koppla ihop löneöversynen med lönekartläggning, budgetprocess, kompetensplaner, mål- och strategiarbete, befattningsbeskrivningar och medarbetar- och lönesamtal.


Som lönespecialist har du en viktig roll att fylla i detta arbete. Genom att hjälpa arbetsgivare att strukturera upp deras arbete kring lönesättning, visa på alternativa lön och belöningsmodeller och hjälpa dem att skapa goda lönestrukturer för du upp frågan på arbetsgivarens agenda – något som kommer bli viktigt för alla arbetsgivare i framtiden.

20 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page