top of page

GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Din per­son­li­ga integritet som kund, läsare och använ­dare av den här hemsidan är något jag tar på all­var, var­för jag hanter­ar dina per­son­uppgifter i enlighet med gäl­lande lags­tift­ning och regler för dataskydd.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig för registret är Lexa HR AB, organ­i­sa­tion­snum­mer 559070-0943, Anders Carlssons gata 12, 417 55 Göte­borg. Kontakta frida.unander@loneexpert.se om du vill begära rättelse om information eller om du vill veta vad som är registrerat om dig.

ÄR DINA UPPGIFTER I SÄKERT FÖRVAR?

Tekniska och organ­isatoriska säk­er­het­såt­gärder, fören­li­ga med bran­sch­stan­dard, vidtas kontinuerligt för att säk­er­stäl­la att din infor­ma­tion sky­d­das från att obe­höri­ga får del av den. Din per­son­ligt iden­ti­fier­bara infor­ma­tion kom­mer inte att säl­jas, utby­tas, över­föras eller delas vidare till något annat före­tag, i något syfte, utan ditt sam­ty­cke, föru­tom då det krävs för att upp­fyl­la en begäran, till exem­pel för att skic­ka böcker du har beställt.

HUR FÅR JAG TAG PÅ DINA PERSONUPPGIFTER?
 • När du anmäler dig till mitt nyhetsbrev 

 • När du kom­menter­ar på min Blogg

 • När du köper en bok i min web­shop

 • När du ingår avtal med mig, bokar en utbildning eller anli­tar mig för en föreläs­ning eller annat uppdrag
   

VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR JAG?

Jag behand­lar de uppgifter du läm­nar till mig, till exem­pel namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress, adress och/ eller annan infor­ma­tion som du läm­nat till mig eller som är nöd­vändig för att jag ska kun­na full­göra mina åta­gan­den gen­te­mot dig. Känsliga uppgifter om t ex specialkost, tas bort när kursen är genomförd. Övriga information sparas ungefär ett år efter kursen eller uppdraget är avslutat för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

VARFÖR BEHANDLAR JAG UPPGIFTER OM DIG?

​När du anmäler dig till en kurs eller bokar en tjänst blir du registrerad i mitt kundregister. Det används för administration, marknadsföring och verksamhetsutveckling. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan registreras endast administrativ information om betalning och liknande. 

 

 • För att full­göra mina åta­gan­den gen­te­mot dig som kund

 • För att dela med mig av branschnyheter, tips och erbjudanden i mitt nyhetsbrev

 • För att visa att det är just du som läm­nat en kom­men­tar då du kom­menter­ar på bloggen

Citat och kursutvärderingar används anonymt eller med samtycke. 

ANVÄNDER JAG DINA UPPGIFTER I SÅ KALLADE TREDJE-PARTS-TJÄNSTER?

Ja, jag använ­der föl­jande tjänster:

 • Wix med Ascend för att skic­ka nyhetsbrev via e-post

 • Wix med Ascend för att skic­ka mail från kontaktsidan på hemsidan

 • Google Analytics  för besökssta­tis­tik på hemsidan

 

HUR LÄNGE SPARAR JAG DINA PERSONUPPGIFTER?

Jag sparar aldrig dina per­son­uppgifter län­gre tid än vad som är nöd­vändigt för att full­göra ändamålet med att jag hade per­son­uppgifter­na till att bör­ja med.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD?

I kor­thet innebär det att du som reg­istr­erad ska få infor­ma­tion om och hur dina per­son­uppgifter behand­las och ha kon­troll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs var­je rättighet:
 

 • Rätt till till­gång: Om du vill veta vil­ka per­son­uppgifter jag behand­lar om just dig kan du begära ut ett utdrag. Det är såk­lart vik­tigt att jag kan säk­er­stäl­la att jag läm­nar ut uppgifter­na till rätt per­son, var­för din begäran ska vara skriftlig, egen­händigt under­teck­nad och vidimer­ad, samt innehål­la uppgifter om namn och personuppgifter.
   

 • Rätt till rät­telse: Om dina uppgifter är felak­ti­ga, ofull­ständi­ga eller irrel­e­van­ta, kan du när som helst kon­tak­ta mig och begära att få dem rättade.
   

 • Rätt att bli bort­glömd: Du kan begära att jag rader­ar dina per­son­uppgifter utan onödigt dröjs­mål. I vis­sa fall kom­mer jag inte att kun­na radera dina per­son­uppgifter efter­som jag måste upp­fyl­la lagar och krav som ställs på mitt bolag. I sådana fall kom­mer jag att anonymis­era per­son­uppgifter­na i den mån det är möjligt. Vill du inte län­gre prenu­mer­era på mitt nyhetsbrev utan önskar att jag tar bort dig från lis­tan, avprenu­mer­erar du snabbt och lätt genom att klic­ka på den  “Avs­lu­ta prenumeration”-länk som finns i var­je utgå­va av nyhetsbrevet.
   

 • Rätt till begrän­sning av behan­dling: Du har rätt att begära att behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter begränsas.
   

 • Rätt att göra invänd­ningar: Du kan när som helst invän­da mot behan­dling av per­son­uppgifter som grun­dar sig på ett berät­ti­gat intresse hos mitt bolag.
   

 • Rätt till dat­a­porta­bilitet: Du rätt att få en kopia av de per­son­uppgifter som du har till­han­dahål­lit mig. Per­son­uppgifter­na ska då ges i ett for­mat som är struk­tur­erat, allmänt använt och maskin­läs­bart. Du har rätt att föra över den här infor­ma­tio­nen till en annan per­son­uppgift­sans­varig utan att jag kan neka.
   

Vem kon­tak­tar du vid frågor?

Du når mig på frida.unander@loneexpert.se

eller på 070-858 29 99 

Din konsult inom lönekartläggning.

bottom of page