top of page
Orange bakgrund.jpg
  • fridaunander

Lönespecialist 2.0

Tiden när löneadministratörer stämplade tidrapporter, stansade löner och postade lönespecifikationer är förbi. Framtidens lönespecialister är systemtekniker, arbetsrättsexperter och, inte minst, viktiga bollplank till VD:ar och chefer i det strategiska lönepolitiska arbetet.


“Tiden för bruna internkuvert är förbi”

När jag för många år sedan sommarjobbade på en löneenhet i en västsvensk kommun bestod arbetet i hög grad av att stansa löner, arkivera tidrapporter och granska kontrollistor. En stor del av arbetet var manuellt och mycket tid gick, i ärlighetens namn, åt till att tyda handstilar och skicka papper fram och tillbaka i bruna internkuvert. Utvecklingen har sedan dess gått framåt i rekordfart. Löneadministratören, av många benämnd som Löne-Greta, har för länge sedan ersatts av nya digitaliserade lösningar, förenklade administrativa rutiner och stora byråer som arbetar på löpande band.


Mina kunskaper i löneberäkning förblev tämligen begränsade och jag gjorde aldrig någon direkt karriär inom området. Däremot har jag de senaste femton åren försörjt mig på en närliggande bransch – strategisk lönepolitik. Jag har utbildat ett betydande antal chefer i lönesättning, hjälpt företag och organisationer att ta fram lönepolicys och lägga upp årscykler för deras lönepolitiska arbete. Detta område har länge varit HR:s domän. Vad vi ser idag är en successiv förflyttning från HR till Lön.


“Lön på dagordningen i alla ledningsgrupper”

Den decentraliserade lönebildning som ägt rum i Sverige de senaste decennierna har medfört ett större ansvar för enskilda företag och organisationer att utveckla en egen lokal lönepolitik. Med frihet följer dock ansvar och det är inte för inte som LÖN står på dagordningen på de flesta ledningsgruppsmöten runt om i Sverige. Med LÖN menar jag inte löneberäkningar och utbetalningar utan strategiska överväganden kring hur man som arbetsgivare ska värdera ett arbete. Alla företagsledare och verksamhetschefer brottas med samma frågor; Hur ska vår lönemodell se ut? Kan vi använda lönen som styrinstrument? Har vår lönemodell någon inverkan på arbetsmiljön? När ska vi ha löneöversyn och hur genomför vi den på bästa sätt i så fall?


Att många arbetsgivare vänder sig till sina lönespecialister för rådgivning, hjälp och stöd även i strategiska lönepolitiska frågor kan ses som en naturlig följd av yrkeskårens utökade ansvarsområde. Som experter på lön, väl insatta i sina organisationers specifika avtal och policys kan de agera bollplank och höger hand till chefer och ledningsgrupper i dessa frågor. Genom att arbeta mer strategiskt med lön adderas ytterligare en dimension i arbetet. Vi ser alltså nu en ny framväxande marknad för lönespecialister och en ny spännande uppgradering av befintlig roll.

7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page